Warunki handlowe NOTINO VIP KLUB

REGULAMIN KLUBU NOTINO VIP

 

I.       Preambuła

 1. Klub Notino VIP to nowy wymiar doświadczeń zakupowych. Dzięki członkostwu w klubie Notino VIP zyskujesz nowe możliwości podczas zakupów w sklepie internetowym Notino. Każdy z nas jest inny, dlatego w Notino wyznajemy zasadę, że nasz sklep powinien być dostosowany do wyjątkowości każdego klienta. Sklep internetowy Notino jest również jedynym w swoim rodzaju sklepem dla każdego członka klubu VIP.
 2. Jako członek klubu VIP otrzymujesz spersonalizowaną ofertę w sklepie internetowym, a także powiadomienia o wybranych produktach, dostosowane do Ciebie i Twoich preferencji. Takie dopasowanie powoduje, że zakupy w naszym sklepie stają się czystą przyjemnością. Zawsze chętnie będziesz do nas wracać. Oszczędzisz też drogocenny czas, ponieważ otrzymasz powiadomienie o interesujących Cię produktach bez konieczności przeszukiwania naszej bogatej oferty. Nie będzie też konieczne podawanie danych teleadresowych przy każdym zamówieniu. Zapamiętamy je.
 3. Aby możliwe było świadczenie opisanych usług wystarczy, że przekażesz nam niezbędne dane osobowe, które będziemy wykorzystywać i przetwarzać zgodnie z określonymi poniżej warunkami.
 4. Dzięki członkostwu oszczędzisz nie tylko czas, ale także pieniądze. Członkowie klubu VIP otrzymują specjalne zniżki na wybrane produkty.

 

II.    Zawarcie umowy o członkostwo w klubie Notino VIP

 1. Klikając w przycisk „zarejestruj“, użytkownik akceptuje niniejsze warunki członkostwa w klubie Notino VIP i zawiera z nami, czyli z firmą "Notino, s.r.o., Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, Czechy, REGON: 27609057, NIP: CZ27609057, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C118634, NIP 5262943509 nadany w celach rozliczeń podatku VAT polski". (zwaną dalej Notino lub „my“), umowę o członkostwo w klubie Notino VIP. Na mocy tej umowy, Notino jest również administratorem danych osobowych.
 2. Członkiem klubu Notino VIP może być wyłącznie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zawierając umowę o członkostwo użytkownik oświadcza, że jego zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona.
 3. Zwracamy uwagę, że umowa o członkostwo jest odrębną umową, podlegającą podanym tu zasadom i nie jest związana z istnieniem innych umów (w szczególności umów sprzedaży) zawartych między nami.
 4. Niniejsza umowa zostaje zawarta w języku polskim, przy czym zostanie zapisana w formie elektronicznej, a użytkownik otrzyma potwierdzenie o jej zawarciu drogą e-mailową. Użytkownik będzie miał dostęp do niniejszej umowy w formie elektronicznej w swoim profilu na naszej stronie internetowej.

 

III.  Przedmiot umowy

 1. Niniejszym zobowiązujemy się, na podstawie danych przekazanych przez użytkownika, wymienionych w ust. 2, dane te przetwarzać i analizować (profilować, jednakże bez żadnych skutków prawnych wobec użytkownika), a na podstawie ich analizy przesyłać następujące spersonalizowane treści:
 • a) W pierwszej kolejności przesyłać użytkownikowi informacje dotyczące specjalnych akcji promocyjnych i ofert limitowanych;
 • b) W pierwszej kolejności przesyłać użytkownikowi informacje o nowych produktach w naszej ofercie, zamówieniach przedsprzedażowych itp.;
 • c) Przygotowywać dla członków klubu VIP specjalne oferty promocyjne, które będą niedostępne dla osób, niebędących członkami klubu;
 • d) Poinformować użytkownika o niedokończonych zamówieniach;
 • e) Zapewnić dla członków klubu VIP możliwość bezpłatnej dostawy przy zamówieniu wybranych produktów;
 • f) Dostosować treść oferty sklepu internetowego i wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika;
 • g) Bezpiecznie przechowywać dane teleadresowe i rozliczeniowe użytkownika, aby nie było konieczne ich ponowne podawanie;
 • h) Umożliwić użytkownikowi bezpośredni dostęp do przekazanych przez niego danych osobowych oraz zarządzenie nimi w ramach profilu użytkownika
 1. W celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy użytkownik przekazuje nam do przetwarzania i analizy (profilowania, jednakże bez żadnych skutków prawnych wobec użytkownika) dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, płeć, informacje o zamówieniach użytkownika, o zapłaconych kwotach, o zachowaniu użytkownika na stronach sklepu internetowego www.notino.pl lub w aplikacji mobilnej, informacje generowane automatycznie, takie jak informacje o kliknięciach, produktach oglądanych na stronie internetowej, informacje o komputerze użytkownika, połączeniu internetowym oraz dane systemu operacyjnego użytkownika, wszystko w celu spełnienia naszych obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
 2. Na mocy niniejszej Umowy użytkownik udziela nam również upoważnienia do dysponowanie danymi osobowymi w myśl ust. 1 i ust. 2 niniejszego artykułu tak, że do przetwarzania i analizy (profilowania, jednakże bez skutków prawnych dla użytkownika) możemy wyznaczyć podmiot przetwarzający, również w innych krajach UE.
 3. Kontaktować się w celach statystycznych i przesyłać ankiety.
 4. Żadna analiza zgodnie z ust. 1, ust 2, ust 3 i ust. 4 nie będzie miała jednak istotnych konsekwencji prawnych dla użytkownika.
 5. Do celów administracyjnych możemy również przekazywać dane osobowe innym osobom w ramach grupy NOTINO.
 6. Jako członek klubu Notino VIP użytkownik ma prawo i obowiązek przekazania niezbędnych danych i aktualizowania ich. Prawnie uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy z naszej strony, natomiast przetwarzanie zgodnie z ust. 5 odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu.

 

IV.  Cena usług

 1. Członkostwo w klubie jest bezpłatne, podobnie jak świadczone przez nas, wymienione powyżej usługi, związane z członkostwem.

 

V.   Czas trwania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania członkostwa w klubie Notino VIP.
 2. Każda ze stron może ją wypowiedzieć bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie umowy.
 3. Przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy.
 4. Ze względu na fakt, że umowa jest zawierana na odległość, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Formą odstąpienia od umowy jest przesłanie wiadomości e-mail, w której użytkownik oświadcza, że odstępuje od umowy, podaje jej numer i podpisuje się pełnym imieniem i nazwiskiem.

 

VI.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawie ochrony danych osobowych odsyłamy do dokumentu „Zasady przetwarzania danych osobowych”.
 2. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 6. W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/. Sprawa może być rozwiązana drogą iniernetową on-line.
 7. Odstępstwo od niniejszych warunków handlowych jest możliwe tylko za pisemną zgodą obu stron. Do stosunków umownych opisanych w niniejszych warunkach handlowych nie stosuje się warunków uzupełniających lub odrębnych.
 8. Brzmienie niniejszych warunków handlowych Notino może zmienić lub uzupełnić. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych. O zmianie warunków handlowych zostaną Państwo poinformowani e-mailem. W przypadku zmiany mają Państwo możliwość odrzucenia zmiany i wypowiedzenia umowy.
 9. Niniejszy REGULAMIN klubu Notino VIP wchodzi w życie z dniem 01.05.2018.
 10. Regulamin można pobrać tutaj.

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.
Po potwierdzeniu, firma Notino s.r.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego wniosku na podstawie uzasadnionego interesu. Osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw. Więcej informacji w zasadach przetwarzania danych osobowych.​