Przejdź do głównej zawartości

Warunki uczestnictwa w klubie MyNotino

1. Preambuła

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa regulują stosunek między firmą Notino, s.r.o. z siedzibą w Brnie, Londýnské náměstí 881/6, kod pocztowy 639 00, REGON: 27609057, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Brnie pod sygnaturą C 101025, jako podmiotem świadczącym usługę klub MyNotino i członkami klubu MyNotino.

 2. Klub MyNotino to usługa, która zapewnia członkom większe możliwości dokonywania zakupów w sklepie internetowym Notino oraz inne, wskazane poniżej korzyści.

 3. Sklep internetowy Notino dostosowuje się do preferencji członków klubu MyNotino, aby zakupy były maksymalnie przyjemne, płynne i szybkie. Członkowie klubu MyNotino mogą na przykład otrzymywać powiadomienia o interesujących produktach zgodnie z własnymi preferencjami, nie muszą przy każdych zakupach wypełniać danych do wysyłki, czy też danych karty płatniczej, ponadto członkowie klubu MyNotino otrzymują informacje o ofertach specjalnych, zniżkach i wydarzeniach. Członkowie klubu MyNotino mogą między innymi tworzyć listy ulubionych produktów, tzw. wishlist, mają też do dyspozycji historię swoich zakupów.

 4. Do świadczenia usługi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych członków klubu MyNotino. Podmiot świadczący usługę przetwarza dane osobowe zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz niniejszymi warunkami.

2. Zawarcie umowy członkostwa w klubie MyNotino

 1. Klikając w przycisk „zarejestruj”, klient sklepu internetowego Notino akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa, zawiera umowę członkostwa w klubie MyNotino i zostaje jego członkiem.

 2. Członkiem klubu MyNotino może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat. Zawierając umowę członkostwa, członek klubu MyNotino oświadcza, że ukończył 18 lat.

 3. Umowa członkostwa w klubie MyNotino jest odrębną umową, podlegającą podanym tu zasadom i nie jest związana z istnieniem innych umów (w szczególności umów sprzedaży) między podmiotem świadczącym usługę i członkiem klubu.

3. Przedmiot umowy

1. Podmiot świadczący usługę ma obowiązek w szczególności:

a) Przesyłać członkom klubu MyNotino informacje o specjalnych akcjach promocyjnych i ofertach limitowanych, dostępnych w sklepie internetowym lub sklepach stacjonarnych Notino lub też o ofertach specjalnych innych sklepów.

b) Przesyłać członkom klubu MyNotino informacje o nowych produktach w ofercie sklepu internetowego lub sklepów stacjonarnych Notino.

c) Przygotowywać dla członków klubu MyNotino specjalne oferty promocyjne, które nie są dostępne dla osób niebędących członkami klubu.

d) Informować członków klubu MyNotino o ewentualnych niedokończonych zamówieniach.

e) Zapewnić członkom klubu MyNotino możliwość bezpłatnej dostawy przy zamówieniu wybranych produktów lub produktów w określonej cenie.

f) Dostosować treść oferty sklepu internetowego i wyświetlanych reklam do preferencji danego członka klubu MyNotino.

g) Bezpiecznie przechowywać dane do wysyłki lub faktury członków klubu MyNotino, aby przy zamówieniu nie było konieczne ich ponowne wprowadzanie.

h) Umożliwić członkom klubu MyNotino bezpośredni dostęp do ich danych osobowych i zarządzanie nimi.

2. W celu spełnienia wskazanych powyżej obowiązków podmiot świadczący usługę jest zobowiązany i uprawniony do:

a) Przetwarzania wszelkich danych osobowych członków klubu MyNotino, udostępnionych podmiotowi świadczącego usługę w związku z zawarciem umowy członkostwa lub umowy sprzedaży w sklepie internetowym Notino. W szczególności dotyczy to imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych do faktury i dostawy, numeru telefonu, zwrotu grzecznościowego, informacji o zakupach, zapłaconych kwotach, zachowaniu użytkownika na stronach internetowych sklepu notino.pllub w aplikacji mobilnej, a także informacji generowanych automatycznie. Do tych informacji należą w szczególności informacje o kliknięciach, przeglądanych produktach, dane urządzenia, systemu operacyjnego i połączenia internetowego członka klubu MyNotino.

b) Wszelkie wymienione powyżej dane podmiot świadczący usługę ma prawo analizować (profilować) lub przekazać do analizy osobie trzeciej. Wskazane dane mogą być przetwarzane przez osoby powiązane z podmiotem świadczącym usługę oraz jego inne podmioty przetwarzające.

c) Kontaktowania się z członkami klubu MyNotino w celach statystycznych i przesyłania im ankiet.

d) Wykorzystywania do kontaktu z członkami klubu MyNotino ich adresu do doręczeń i faktury, adresu e-mail, numeru telefonu lub innej metody komunikacji zdalnej.

3. Podmiot świadczący usługę może dodatkowo określać i modyfikować zakres wskazanych powyżej obowiązków.

4. Członek klubu MyNotino ma obowiązek udostępnić dane niezbędne do świadczenia usług i zapewnić ich aktualność.

4. Cena usług

 1. Członkostwo w klubie MyNotino i związane z nim świadczone usługi są bezpłatne.

5. Prawa dotyczące wadliwego wykonania i odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy stosunek podlega właściwym postanowieniom ogólnego regulaminu w zakresie praw dotyczących wadliwego wykonania i odstąpienia konsumenta od umowy.

 2. Przy ich interpretacji i realizacji należy brać pod uwagę różnice między świadczeniem umowy sprzedaży i umowy członkostwa w klubie MyNotino. 

6. Czas trwania umowy

 1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

 2. Każda ze stron może ją wypowiedzieć bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie umowy.

 3. Dane osobowe członka klubu MyNotino, które są przetwarzane wyłącznie z powodu realizacji umowy członkostwa w klubie MyNotino, zostaną usunięte w terminie 30 dni od rozwiązania umowy.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/. Sprawa może być rozwiązana drogą internetową on-line.

 2. Odstępstwo od niniejszych warunków uczestnictwa jest możliwe tylko za pisemną zgodą obu stron. Do stosunków umownych opisanych w niniejszych warunkach nie mają zastosowania warunki uzupełniające lub odrębne partnera handlowego.

 3. Podmiot świadczący usługę może modyfikować lub uzupełniać brzmienie niniejszych warunków uczestnictwa. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w czasie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków uczestnictwa. Zawiadomienie o zmianie warunków uczestnictwa prześlemy drogą elektroniczną. W przypadku zmiany mają Państwo możliwość odrzucenia zmiany i wypowiedzenia umowy.

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.
Po potwierdzeniu, firma Notino s.r.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego wniosku na podstawie uzasadnionego interesu. Osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw. Więcej informacji w zasadach przetwarzania danych osobowych.​