Przejdź do głównej zawartości

Konkurs - Instagram

REGULAMIN KONKURSU „Notino by Notino” 20-22 maja 2018 r. § 1.

Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1) Organizator - Notino, s.r.o., Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, Czechy. Organizator jest fundatorem nagród oraz odpowiada za ich wydanie.

2) „Koordynator” – BUZZ MEDIA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000561649, NIP: 5213698694, REGON: 361706766, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 12B (kod: 02-703);

3)„Konkurs” - konkurs z dziedziny dziennikarstwa konsumenckiego przewidziany niniejszym regulaminem,

4)„Okres trwania konkursu” - okres od dnia 20 do 22 maja 2018 r.,

5) „Komisja konkursowa” - komisję, w skład której wchodzą osoby powołane przez Koordynatora. Koordynator jest uprawniony do podania składu komisji konkursowej do publicznej wiadomości. Komisja konkursowa wyłania ze swojego grona przewodniczącego i obraduje w przyjętym przez siebie trybie. Członkowie Komisji konkursowej mogą kierować się dowolnie obranymi kryteriami; obrady Komisji konkursowej są tajne, a jej decyzje ostateczne. Wyniki obrad komisji podaje do publicznej wiadomości Koordynator. § 2. Przebieg konkursu 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:

1) ukończyły 18 rok życia,

2) mają pełną zdolność do czynności prawnych,

3) mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

4) posiadają funkcjonujący profil publiczny w serwisie Instagram (dalej: Profil Instagram )

5) umieszczą - w Okresie trwania konkursu - tekst dziennikarski o zwyczajach konsumenckich (dalej : "Praca konkursowa"), dotyczący zadania konkursowego umieszczonego na profilu Notino by Notino w serwisie Instagram - za pomocą swojego Profilu Instagram,

6) wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z treścią § 5 niniejszego regulaminu poprzez opatrzenie Pracy konkursowej oznaczeniem (hashtagiem): #zgoda #zgodamail.

2. Uczestnik w ramach Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.

3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełni wymagania stawiane w ustępie powyższym. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie woli. Uczestnik spełniając wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności zamieszczając Pracę konkursową zgodnie z ust. 1 pkt 5, akceptuje niniejszy regulamin.

4. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Koordynatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu.

5. Uczestnik oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

6. Z zastrzeżeniem ustępu poniższego, Praca Konkursowa nie może stanowić przeróbki, adaptacji lub innego opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani kompozycji innych utworów.

7. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:

1) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

2) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;

3) godzących w dobra osobiste Koordynatora, Organizatora lub innych osób, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;

4) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;

5) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

6) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Koordynatora;

7) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez Organizatora; zawierających antyreklamę Organizatora lub Koordynatora. § 3 Nagrody i ich przyznawanie

1. Nagrodami w Konkursie są 2 zestawy kosmetyków, każdy składający się z następujących produktów:  CLOCHEE Simply Organic krem pod oczy rozjaśnijący i orzeżwiający przeciw obrzękom i cieniom,  CLOCHEE Simply Organic przeciwzmarszczkowy krem na dzień

2. Komisja konkursowa wyłoni dwóch zwycięzców, autorów najlepszych prac konkursowych zamieszonych na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

3. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone po zakończeniu okresu trwania konkursu na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

4. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na ekwiwalent pieniężny, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.

5. Wartość otrzymanej Nagrody jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Koordynatorowi adres, na który zostanie przesłana nagroda - nie później niż wciągu 14 dni od dnia skontaktowania się z nim, pod rygorem odmowy wydania nagrody. Adres do wysyłki musi znajdować się na terytorium Polski. § 4 Postanowienia szczególne

1. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie przez Koordynatora nazwiska lub loginu, jakim posługuje się w serwisie Instagram.

2. Uczestnik udziela Koordynatorowi i Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. - również w zakresie promocji i reklamy Organizatora lub Koordynatora. Licencja udzielona zostaje na okres 5 lat od daty przesłania Pracy konkursowej i obejmuje terytorium całego świata.

3. Osoby które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie), mające na celu nieuczciwe wpływanie na wynik Konkursu, są zabronione.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora i Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. § 5 Dane osobowe

1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie BUZZ MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000561649, NIP: 5213698694, REGON: 361706766, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 12B (kod: 02-703), e-mail: kontakt@buzzmedia.pl.

2. Dane przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia konkursu objętego niniejszym regulaminem,

2) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną obejmujących informacje o nowościach, promocjach i produktach Administratora lub osób trzecich. Udzielenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w powyższych punktach jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych w nich celów.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez zaznaczenie poniższego okienka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

4. Dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

5. Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

6. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

7. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane mogą posłużyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania udzielonych informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych w zakresie, o którym mowa w powyższym ust. 2 pkt 1 poprzez opatrzenie Pracy konkursowej oznaczeniem (hashtagiem): #zgoda.

10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych w zakresie, o którym mowa w powyższym ust. 2 pkt 2 poprzez opatrzenie Pracy konkursowej oznaczeniem (hashtagiem): #zgodamail. § 6 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez Koordynatora lub Komisję konkursową świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik konkursu jest uprawniony do złożenia Koordynatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@buzzmedia.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator lub Komisja konkursowa na wniosek Koordynatora zmieniają swoją decyzję. O podjętej decyzji Koordynator lub Komisja konkursowa informują poprzez serwis Instagram.

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.
Po potwierdzeniu, firma Notino s.r.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego wniosku na podstawie uzasadnionego interesu. Osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw. Więcej informacji w zasadach przetwarzania danych osobowych.​